TWJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

Edukacja

 

KARTA STAEGO KLIENTA

REGULAMIN PROGRAMU „KARTY STAEGO KLIENTA”

KSIGARNI EDUKACYJNEJ W ZAWIERCIU

 

 

 1. Organizatorem programu „Karty Staego Klienta” jest Szkóka Jzykowa,Ksigarnia Edukacyjna s.c., z siedzib w Poraju, ul. Mickiewicza 38.

 2. Program „Karty Staego Klienta” jest skierowany do osób dokonujcych zakupów w Ksigarni Edukacyjnej w Zawierciu, ul. Sdowa 8. Program nie dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.edumaniak.pl.

 3. Celem programu jest nagradzanie Klientów dokonujcych zakupów w Ksigarni Edukacyjnej.

 4. Niniejszy regulamin stanowi podstaw dziaania programu „Karty Staego Klienta”, jak równie okrela prawa i obowizki jego uczestników oraz organizatorów programu.

 

 

DEFINICJE

 1. Program „Karty Staego Klienta”, zwany dalej „Programem”, jest systemem nagradzania Uczestników, zorganizowanym przez Szkók Jzykow, Ksigarni Edukacyjn s.c..

 2. Karta Staego Klienta- plastikowa imienna karta, która suy jako dowód uczestnictwa w Programie.

 3. Uczestnik Programu- klient Ksigarni Edukacyjnej, który przystpi do Programu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

   

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach Programu, Uczestnik otrzymuje na zakupy w Ksigarni Edukacyjnej rabat, w wysokoci ustalonej przez Organizatora.

 2. Uczestnik gromadzi równie punkty za kady zakup w Ksigarni Edukacyjnej, a nastpnie moe je wymieni na towary bdce w asortymencie Organizatora.

 3. Punkty i prawa zwizane z Programem nie mog by odsprzedawane lub przenoszone pomidzy Uczestnikami Programu.

 4. Punkty zebrane na karcie nie podlegaj wymianie na gotówk. Prawo do korzystania z konta, a w szczególnoci do wymiany punktów, jest osobiste i przysuguje wycznie Uczestnikowi.

 

UCZESTNICTWO

 1. Do Programu przystpi moe osoba penoletnia. Klienci, którzy nie ukoczyli 18 roku ycia mog przystpi do Programu za pisemn zgod rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Uczestnik Programu moe bra w nim udzia jedynie osobicie, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

 3. Kady Uczestnik moe mie tylko jedno konto w programie.

 

KARTA

 1. Kady Uczestnik przystpujcy do Programu otrzymuje Kart.

 2. Posiadanie i okazywanie Karty jest równoznaczne z akceptacj Regulaminu Programu „Karty Staego Klienta”.

 3. Karta umoliwia Uczestnikowi uzyskanie rabatu oraz gromadzenie punktów przyznawanych za zakup towarów dostpnych w Ksigarni Edukacyjnej.

   

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA KONCIE UCZESTNIKA

 1. Ksigarnia Edukacyjna w Zawierciu zobowizuje si do przyznawania Uczestnikowi rabatów i punktów za nabycie towarów.

 2. Organizator przyznaje punkty lojalnociowe wedug przelicznika 1 punkt za kade wydane 10 z. 

 3. Wyej opisany przelicznik moe by zmieniany przez Organizatora Programu. Informacje na temat zmian przelicznika s zamieszczane na stronie internetowej Ksigarni Edukacyjnej www.edumaniak.pl

 4. Naliczanie punktów na Karcie Uczestnika, zostaje dokonane tylko w przypadku zakupów detalicznych.

 5. Punkty nie mog by wymieniane na gotówk.

 6. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, z konta Uczestnika odejmowane s punkty, które Uczestnik otrzyma wczeniej z tytuu zakupu zwracanego towaru. Uczestnik zobowizany jest okaza personelowi sklepu zarówno dowód zakupu zwracanego towaru, jak i Kart.

 7. Przywilej wynikajcy z Karty, jakim jest naliczanie punktów, nie dotyczy oferty edukacyjnej Ksigarni, tj. zakupu podrczników szkolnych. Uczestnik programu moe za podrczniki paci zgromadzonymi wczeniej punktami.

 

WYMIANA PUNKTÓW

 1. Po zebraniu okrelonej iloci punktów, Uczestnikowi przysuguje moliwo zapaty nimi za kolejny zakup w Ksigarni Edukacyjnej.

 2. Wymiana punktów na ich ekwiwalent pieniny ksztatuje si w nastpujcy sposób:

  50 pkt= 25,00 z

  100 pkt= 60,00 z

  150 pkt= 100,00 z

  powyej 150 pkt – 100,00z +25,00 z za kade 50 pkt

 3. Wymiana punktów na ich ekwiwalent moe nastpi co 50 punktów.

 4. Wano punktów wygasa po roku od momentu zgromadzenia 50 punktów przez Uczestnika. O ich zgromadzeniu oraz o dacie ich wanoci, personel Ksigarni Edukacyjnej informuje osobicie Uczestnika w momencie zgromadzenia punktów. Uczestnik ma prawo zrealizowa ekwiwalent natychmiast po zgromadzeniu 50 punktów, bd moe kontynuowa zbieranie punktów.

 

 

ZAKOCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU

 

 1. Ksigarnia Edukacyjna w Zawierciu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakoczenia Programu w kadej chwili.

 2. W przypadku zawieszenia lub zakoczenia Programu Organizator umieci informacje o tym fakcie na stronie internetowej Ksigarni Edukacyjnej www.edumaniak.pl

 3. W przypadku zawieszenia lub zakoczenia Programu Uczestnik bdzie móg wymieni zebrane punkty na ekwiwalent pieniny pod warunkiem, ze zebra ich odpowiedni ilo. W przeciwnym razie punkty zostan uniewanione.

 

POSTANOWIENIA KOCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w kadym czasie. Zmiana taka nie wpywa na prawa Uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje si skuteczna w terminie okrelonym przez Organizatora.

 2. Kadorazowo, w przypadku zmian w Regulaminie, Ksigarnia Edukacyjna powiadomi Uczestników Programu o dokonanych zmianach poprzez udostpnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Organizatora www.edumaniak.pl lub za pomoc poczty elektronicznej.

 3. Uczestnik na bieco bdzie informowany drog mailow o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Ksigarni Edukacyjn.

 4. Uczestnik moe zgasza w kadym czasie swoje uwagi lub spostrzeenia za pomoc rodków komunikacji elektronicznej bd osobicie, w Ksigarni Edukacyjnej w Zawierciu.

 5. W trosce o ochron danych osobowych , Uczestnicy Programu udostpniaj Organizatorowi jedynie dane umoliwiajce kontakt z klientem, tj. numer telefonu lub/i adres e-mail. Ksigarnia Edukacyjna w Zawierciu nie udostpnia w/w danych osobowych adnym podmiotom.

 

 

 

Szkóka Jzykowa, Ksigarnia Edukacyjna s.c.

Joanna Wiktorko, Dariusz Maczak

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikajc "Zapisz" zgadzasz si na przesyanie na udostpniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Patnoci

Kanały płatności

Ksigarnia Internetowa Edukacyjna akceptuje płatności:

 • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
 • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier